DOI: https://doi.org/10.20535/2079-2999.19.2014.35777

Формування наукового світогляду М. С. Філоненка

Марина Рудюк

Анотація


В статі розглядаються загальні фактори впливу на становлення наукового світо­гляду інженера-залізничника М. С. Філоненка. Висвітлено його основні напрямки діяльності, го­лов­на мета яких полягала у суспільно-просвітницькій роботі серед найбільш широких верств інженерів, особливо у сфері організації руху поїздів. Проаналізовано його життєвий шлях та ос­новні напрямки його діяльності. Досліджено три навчальні заклади: Перша Житомирська чоло­віча гімназія; Київський університет Св. Володимира; Петербургський Інститут інженерів шля­хів сполучення, що закінчив М.С. Філоненко. Висвітлено роль викладачів та професорів в житті Максиміліана Семеновича. Вперше представлено науково-обгрунтовану хронологію фор­му­вання наукового світогляду М.С. Філоненка ― видатного інженера шляхів сполучення в галузі техніч­но­го руху поїздів.

Ключові слова


Максиміліан Філоненко; «Перша Житомирська чоловіча гімназія»; «Київський університет Св. Володимира»; «Петербургський Інститут інженерів шляхів сполучення»

Повний текст:

PDF

Посилання


Абрагамсон А.А. Максимилиан Семенович Филоненко. Некролог / Артур Адольфович Абрагамсон // Инженер. ― 1906. ― № 1. ― С. 1―3.

Державний архів Житомирської області, ф. 72. Житомирська 1-ша чоловіча гімназія. м. Житомир Волинської Губернії, оп. 1, спр. 394. Книга сбора денег за учение с учеников Житомирской Гимназии на 1872 год, арк. 5.

Отчет о состоянии Житомирской мужской гимназии за 1873 ― 1874 учебный год. Житомир, Типо-Литография С.П. Бродовича, 1875. с. 35.

ЦА м. Києва. Ф-16, оп. 318, спр. 121, арк. 44.

Список окончивших курс в Институте Инженеров Путей Сообщения Императора Александра I за 1865 ― 1890. Типография Ю.Н. Эрлих (влад. А.Э. Коллинс), Москва.

Иванов Б.И. 140 лет Русскому техническому обществу / Б.И. Иванов // Морской вестник. ― 2006. ― №2 (18). ― С. 7 ― 10.

Филоненко М. С. Будущее освещение / М. С. Филоненко // Инженер. ― 1898. ― С. 75―77; 197―200.

Филоненко М. С. По вопросу о числе тормозов в поездах / М. С. Филоненко // Инженер. ― 1893. ― С. 108―116; 166―172.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского университета Св. Владимира (1834 ― 1884) / составлен и издан под ред. В.С. Иконникова. ― Киев: В типогр. Имп. ун-та Св. Владимира, 1884. ― XXXVI, 816, ІІ, [4] с.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

© 2002-2013 "Дослідження з історії техніки", науковий журнал Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"