О вымыслах, домыслах и недостоверной информации в публикациях российских и украинских историков о гениальном конструкторе Б. Г. Луцком

Автор(и)

  • Александр Фирсов Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін, Європейський університет (Черкаська філія), Черкаси, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2079-2999.19.2014.35773

Ключові слова:

Борис Луцький, конструктор, винахідник, публікації, недостовірна інформація

Анотація

Стаття присвячена аналізу публікацій російських і українських істориків про геніального конструктора і винахідника Б.Г. Луцького, з точки зору достовірності наведеної в них інформації. Встановлено, що у всіх публікаціях присутні спотворені і не завжди коректні факти з історії його життя і діяльності. У деяких публікаціях мають місце вигадки і домисли. Мета статті ― спростувати неправдиву інформацію і вказати на недостовірні факти з жит­тя та діяльності Б.Г. Луцького, які зустрічаються в багатьох публікаціях та електронних ЗМІ Росії і України. Встановлено, що в ЗМІ та Інтернеті з'явилася велика кількість статей про Б.Г. Луцького, в яких правда перемішана з вигадками і домислами. Автори цих статей, посила­ючись на неправдиві публікації істориків, видають перекручену інформацію про Б.Г. Луцького за істину. Рекомендовано всім історикам, задля уникнення дублювання помилок, при використанні у своїх публікаціях інформації інших авторів обов'язково її перевіряти, навіть, якщо вона фор­мально підтверджена посиланнями на першоджерела. Інформацію необхідно перевіряти навіть у тих випадках, коли її авторами є відомі та авторитетні історики. На жаль, ніхто не застра­хований від помилок.

Біографія автора

Александр Фирсов, Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін, Європейський університет (Черкаська філія), Черкаси

Фірсов Олександр Володимирович ― ПВНЗ «Європейський університет» (Черкаська фі­лія), завідувач кафедри соціально-гумані­тар­них дисциплін, кандидат історичних наук, доцент.

Посилання

Кладова Г. Винахідник моторів / Г. Кладова // Інженер―машинобудівник. ― 1998. ― 25 лютого.

Балабин В.В. Конструктор Б.Г. Луцкой: 1865―1921: Из истории судостроения / В.В. Балабин // Судостроение. ― 2001. ― № 5. ― С. 78―79.

Прокофьева Е.Ю. Изобретение автомобиля и становление мировой автомобильной промышленности во второй половине ХIХ ― начале ХХ вв. / Е.Ю. Прокофьева // Научно―культурологический журнал Релга, 2005. ― № 11(113). ― Режим доступа: www.relga.ru ― Загл. с экрана.

Конструктор із Бердянська // Азовский бульвар. ― 2005. ― 19 июня.

Канунников С. Русский след в загадке века / С. Канунников // За рулем. ― 2006.― № 10 (904). ― С. 394―396.

Анисимов А. Мой Киев: Портрет в интерьере вечности… / А. Анисимов. ― К.: Восточная проекция, 2007. ― С. 119.

Cарнацький О.П. Їх імена ― то слава Запорізького краю / О.П. Сарнацький // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. ― Запоріжжя: Просвіта, 2009. ― Вип. XXV. ― С. 225―229.

Кравченко В.Я. Диплом―инженер Борис Луцкой, проживающий в Андреевке Таврической области... / В. Кравченко // Деловой Бердянск. ― 2009. ―15 июля.

Фокин А.Ю. Выдающийся конструктор двигателестроения Б.Г. Луцкий (Луцкой) / А.Ю. Фокин // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики . Тамбов, Грамота, 2012. ― № 8. ― Ч. 1. ― С. 217-220.

Сукач Г. Бердянец Борис Луцкий стоял у истоков автомобилестроения / Г. Сукач // Бердянская газета «Город». ― 2012. ― 13 сентября.

Фірсов О.В. Внесок Б.Г. Луцького в розвиток двигунів внутрішнього згоряння / О.В. Фірсов // Збірник праць IX Міжнародної молодіжної науково―практичної конференції «Історія розвитку науки, техніки та освіти» за темою «Пріорітети української науки», 17 травня 2011 р. ― Укладач Л.П. Пономаренко. ― Київ, 2011. ― С. 171―173.

Фірсов О.В. Внесок інженера Б.Г. Луцького у розвиток світового автомобілебудування / О.В. Фірсов // Збірник праць X Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції «Історія розвитку науки, техніки та освіти» за темою «Наукові та науково-технічні школи». ― Київ, 2012. ― С. 88―91.

Фірсов О.В. Внесок інженера Б.Г. Луцького в розвиток літакобудування / О.В. Фірсов // Матеріали Сімнадцятої Всеукраїнської наукової конференції молодих істориків науки, техніки та освіти та спеціалістів: «Пріорітети української науки і техніки» (20 квітня 2012 р., м. Київ). ― К., 2012.― С. 278―281.

Фірсов О.В. Наш співвітчизник Б.Г. Луцький ― один зі створювачів автомобілів німецької компанії «Даймлер Моторен Гезельшафт» / О.В. Фірсов // Матеріали 11―ї Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання історії науки і техніки (м. Київ, 4―6 жовтня 2012 р.). Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК; Нац. тех. ун―т України «Київ. політех. ін―т»; Центр досл. наук.―тех. потенціалу та історії науки ім Доброва НАН України; Акад. наук вищої освіти України; Акад. інж. наук України; Асоц. праців. музеїв тех. проф.; Держ. політех. муз. при НТТУ «КПІ». ― К., 2012. ― С. 315―317. ― Режим доступа: http://stepscenter.ho.ua/041012.pdf ― Загл. с экрана.

Фирсов А.В. О необходимости увековечения памяти гениального конструктора и изобретателя, нашего соотечественника Бориса Григорьевича Луцкого / А.В. Фирсов // Технический музей: история, опыт, перспективы. Материалы 3―й международной научно―практической конференции. ― Киев: 2012. ― С. 170―172.

Фирсов А.В. Автомобили инженера Б.Г. Луцкого ― лучшие в автомобилестроении конца ХIХ века / А.В. Фирсов // Електронне наукове фахове видання «Історія науки і біографістика». ― Київ: Вид-во «Державна наукова сільскогосподарська бібліотека УААН», 2011. ― № 3. ― Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/INB/2011-3/11_firsov.pdf ― Загл. с экрана.

Фирсов А.В. Автомобили «системы Луцкий» / А.В. Фирсов // Дослідження з історії техніки. ― Київ: Вид―во «Київський політехнічний інститут», 2011. ― № 14. ― С. 44―58. ― Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/dzit/2011_14/044058.pdf ― Загл. с экрана.

Фирсов А.В. Б.Г. Луцкий ― создатель 4―тактного вертикального двигателя внутреннего сгорания с внизу расположенным коленчатым валом / А.В. Фирсов // Електронне наукове фахове видання «Історія науки і біографістика». ― Київ: Вид-во «Державна наукова сільскогосподарська бібліотека УААН», 2011. ― № 2. ― Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/INB/2011-2/11_firsov.pdf ― Загл. с экрана.

Фирсов А.В. Термодинамический цикл Б.Г. Луцкого / А.В. Фирсов // Питання історії науки і техніки. ― Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. ― К., 2012. ― № 1. ― С. 15―23. ― Режим доступа: http://pamjatky.org.ua/wp-content/uploads/2012/10/2012_01.pdf ― Загл. с экрана.

Фирсов А.В. Вклад Б.Г. Луцкого в создание первых боевых подводных лодок Российской империи / А.В. Фирсов // Переяславський літопис: зб. наук. статей. Вип. 2. ― Переяслав-Хмельницький, 2011. ― С. 186―197. ― Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Perlit/2011_2/FIRSOV.PDF ― Загл. с экрана.

Фирсов А.В. Б.Г. Луцкий: малоизвестные страницы биографии выдающегося инженера-конструктора. / А.В. Фирсов // Історичні записки: зб. наук. праць. Вип. 27. Ч. 1. Східноукраїнський національний ун―т ім. В. Даля. ― Луганськ, 2010. ― С. 153―161.

Фирсов А.В. Б.Г. Луцкой ― создатель оригинального двухколесного одноколейного автомобиля / А.В. Фирсов // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Зб. наук. праць. Тематичний випуск: Історія науки і техніки. ― Харків: НТУ «ХПІ». ― 2011. ― № 64. ― С. 154―160. ― Режим доступа: http://library.kpi.kharkov.ua/Vestnik/2011_64.pdf ― Загл. с экрана.

Шугуров Л. Русский с Францозишер штрассе, 12 / Л. Шугуров // За рулем. ― 1991. ― № 2. ― С. 9.

Handbuch der Gesellschaften mit beschränkter Haftung im deutschen Reichs: Mit einer Beigabe: Das Reichs―Gesetz betr. die Gesellschaften m.b.H. vom 20. April 1892. Ein Hand―und Nachschlagebuch für Bankiers, Kaufleute, Industrielle, Kapitalisten etc. ― A. Schumann, 1898. ― 400 p.

Horseless Age: The Automobile Trade Magazine. ― The Horseless age company, 1898. ― Vol. 3. ― P. 1.

Franz Peters. Nürnberg / F. Peters // Centralblatt für Accumulatoren und Galvanotecknik. ― Nabu Press, 1900. ― Vol. 1. P. 413.

Zeitschrift für Werkzeugmaschinen und Werkzeuge. ― E. Valentin, 1901. ― Heft 5. ― P. 79.

Friedrich Sass. Geschichte Des Deutschen Verbrennungsmotorenbaues: Von 1860―1918 / Friedrich Sass. − Göttingen, Heidelberg: J. Springer, 1962. − 667 p.

Neue patente. Patentanmeldungen // Journal für Gasbeleuchtung und wassersorgung. ― R. Oldenburg, 1898. − Vol. 41, № 32. − P. 388.

Neue patente. Patentanmeldungen // Journal für Gasbeleuchtung und wassersorgung. ― R. Oldenburg, 1898. − Vol. 41. − P. 506.

Neue patente. Patentanmeldungen // Journal für Gasbeleuchtung und wassersorgung. − R. Oldenburg, 1899. − Vol. 42. − P. 484.

Neue patente. Patentanmeldungen // Journal für Gasbeleuchtung und wassersorgung,. − R. Oldenburg, 1898. − Vol. 41. − P. 804.

Шугуров Л.М. Автомобили России и СССР. ― М., ИЛБИ, 1993. ― 256 с.

Шугуров Л.М. Указ. работа. ― С. 22.

Schöttler R. Die Kraftmachinen auf der Kleingewerbe austeilung in München / R. Schöttler // Zeitschrift Verein Deutscher Ingenieure. ― VDI―Verlag, 1888. ― Vol. 32. ― P. 1097.

Friedrich Sass. Указ. работа. ― Р. 294.

Schaar G. Gasmotor von Lutzky / G. Schaar // GWF; das Gas- und Wasserfach. ― R. Oldenbourg, 1889. ― Vol. 32. ― P. 1092.

Erik Eckermann. World history of the automobile / E. Eckermann. ― SAE International, 2001. − 371 p.

Motor cars at the fair ― 1889 // Automobile Quarterly. ― Princeton Institute for Historic Research, 1993. ― Vol. 31, iss. 3. ― P. 50.

Дубовской В.И. Автомобили и мотоциклы России (1896―1917 гг.) / В.И. Дубовской. ― М.: Транспорт, 1994. ― 302 с.

Фірсов О.В. Б.Г. Луцький ― спадковий почесний громадянин Російської імперії / О.В. Фірсов // Матеріали ІІI Міжнародної конференції молодих вчених HSS―2011, 24―26 листопада 2011. ― Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011. ― С. 82―83.

Дубовской В.И. Указ. работа. ― С. 64.

Дубовской В.И. Указ. работа. ― С. 83.

Otto Speyer. Bandelnachrichten / O. Speyer // Der Motorwagen. ― Berlin, Automobiltechnische Gesellschaft, 1909. ― Vol. 2. ― P. 617.

Otto Speyer. Указ. работа. ― P. 617.

Otto Speyer. Указ. работа. ― P. 618.

Robert Knoll. Handelsnachrichten / R. Knoll // Automobiltechnischer Zeitschrift Der Motorwagen. Reichsverband der Automobilindustrie, Automobil― und Flugtechnische Gesellschaft, VDI-Gesellschaft Fahrzeugtechnik. ― Berlin, Krayn, 1921. ― Vol. 24. ― P. 467.

Aeronautics, 1957. ― Vol. 36. ― P. 39.

Дубовской В.И. Указ. работа. ― С. 86.

Oswald Flamm. Russland / O. Flamm // Schiffbau, Schiffahrt und Hafenbau. ― Berliner Union Verlagsgesellschaft m.b.h., 1903. ― Vol. 4, iss. 2, № 16. ― P. 773.

Globe. Combustible líquido para destroyers / Globe // Boletín del Centro naval. ― Argentina. Ministerio de Marina, 1903. ― Tomo XX, num. 290. ― P. 974.

Automobil―Rundschau. ― Berlin, Mitteleuropäischer Motorwagen-Verein. 1903. ― Мol. 2. ― P. 266.

Дубовской В.И. Указ. работа. ― С. 107.

The Motor. ― Temple Press Ltd., 1904. ― Vol. 5. ― P. 638.

Automotive industries. ― Chilton Co., 1907. ― Vol. 17. ― P. 696.

Дубовской В.И. Указ. работа. ― С. 69.

Дубовской В.И. Указ. работа. ― С. 70.

Дубовской В.И. Указ. работа. ― С. 91.

Рубец А.Д. История автомобильного транспорта России / А.Д. Рубец. ― М.: Академия, 2003. ― 300 с.

Gustav Braunbeck. Braunbeck's Sport-Lexikon: Automobilismus, Motorbootwesen, Luftschiffahrt. Berlin: Braunbeck, 1910. − 1739 p.

Дубовской В.И. Указ. работа. ― С. 67.

Johann Gottfried Dingler. Die internationale motorwagenaustellung zu Berlin 1899 / J.G. Dingler // Dinglers polytechnisches journal. ― Berlin, J.G. Cotta, 1899. ― Vol. 313. ― P. 106.

Фирсов А.В. Б. Луцкий на Всемирной выставке 1900 года в Париже / А.В. Фирсов // Питання історії науки і техніки. ― Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. ― К., 2011. ― № 3. ― С. 39-46. ― Режим доступа: http://pamjatky.org.ua/wp-content/uploads/2012/10/2011_03.pdf ― Загл. с экрана.

Рубец А.Д. Указ. работа. ― С. 38.

J. Harold Byers. The Selden patent [Электронный русурс]. ― Режим доступа: http://www.kcstudio.com/selden.html ― Загл. с экрана.

Тимо Вихавайнен. С.И. Баранoвский ― профессор русского языка, филантроп, друг Финляндии, ученый-универсал [Электронный русурс]. ― Режим доступа: http://www.literarus.org/arkiv/rus2007/rus1a.php ― Загл. с экрана.

B. Landgraeber. Ein Halbjahrhundert Automobil und die Entwicklung des Kraftwagens / B. Landgraeber // Dinglers polytechnisches journal. ― Berlin, J.G. Cotta, 1926. ― Band 341. ― P. 108.

Пономарев Я. «Моторная телега» Бориса Луцкого / Я. Пономарев // За рулем. ― 1996. ― № 6. ― С. 86―87.

Friedrich Sass. Указ. работа. ― P. 296.

Transporter erobern den Alltag [Электронный русурс]. ― Режим доступа: http://www.mercedes-benz.de/content/germany/mpc/mpc_germany_website/de/home_mpc/van/home/vans_world/history/stories/vans_conquer_everydaylife.0003.html ― Загл. с экрана.

Guy Jellinek―Mercédès. My father, Mr. Mercédès / G. Jellinek―Mercédès. ― Chilton Books, 1966. ― 319 p.

Harry Niemann. Wilhelm Maybach, König der Konstrukteure: zum 150. Geburtstag / H. Niemann. ― Mercedes―Benz―Museum. Archiv, Stadtarchiv Heilbronn. ― Motorbuch―Verlag, 1995. ― 285 p.

Дубовской В.И. Указ. работа. ― С. 102.

Пономарев Я. «Мерседес» / Я. Пономарев // За рулем. ― 1996. ― № 4. ― С. 66.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-06-24

Номер

Розділ

Технічні досягнення минулого