Історія техніки в контексті генетичної коеволюції природних і антропогенних систем

Автор(и)

  • Василь Шинкаренко кафедра електромеханіки НТУУ «КПІ», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2079-2999.19.2014.35772

Ключові слова:

історія техніки, технічна еволюція, структура, генетична інформація, породжувальна періодична система елементів, генетична програма, методологія, генетичне передбачення, синтез, еволюційний експеримент, генетична історія техніки

Анотація

Аналізуються місце, значення і задачі історії техніки, виходячи з взаємопов’язаних еволюційних процесів, що відбуваються  в природі, суспільстві і в техніці. Наголошується на клю­чо­вій ролі системних законів спадковості, які забезпечують неперервний структурно-інфор­маційний зв'язок між історичним минулим, через сьогодення, з майбутнім. На прикладі технічної електромеханіки показано, що її історія є невід’ємною складовою генетично організованого процесу еволюції, який технічно реалізується людиною у відповідністі з генетичними програ­мами структурної організації електромеханічних об’єктів. Аналізується фундаментальність генетичної інформації, матеріальними носіями якої виступають історично визначені об’єкти техніки, музейні експонати, технічна документація, патенти, тощо. На конкретних прикладах показано взаємозв’язок історичних досліджень з генетичними програмами макро- і мікрорівнів і технологією генетичного передбачення нових класів технічних об’єктів. Акцентується увага на необхідність переходу від концепції відокремленості і самодостатності історичного минулого, до стратегії передбачуваної і гармонізованої коеволюції людини, природи і техніки. Обгрун­то­вана необхідність організації досліджень в рамках нового наукового напряму «генетична історія техніки».

Біографія автора

Василь Шинкаренко, кафедра електромеханіки НТУУ «КПІ»

Шинкаренко Василь Федорович д.т.н., про­фе­сор, завідувач кафедри електромеханіки НТУУ «КПІ».

Cфера наукових інтересів: системологія нау­ки і техніки; структурно-інформаційна еволю­ція антропогенних систем; генетична і струк­тур­на електромеханіка; систематика елек­тро­механічних систем;  генетичне перед­ба­чен­ня; когнітивні технології в універ­си­тет­сь­кій освіті. 

Посилання

Моисеев Н.Н. Алгоритмы развития / Н.Н. Моисеев.— М.: Наука, 1987. — 304 с.

Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации / Р.Ф. Абдеев. ― М.: ВЛАДОС, 1994. ― 336 с.

Ковальчук М.В. Конвергенция наук и технологий ― прорыв в будущее / М.В. Ковальчук // Российские нанотехнологии, № 1-2, 2011. ― С. 13―23.

Шинкаренко В.Ф. Генетические программы структурной эволюции антропогенных систем. (Междисциплинарный аспект) / В.Ф. Шинкаренко // Праці Тавр. держ. агротехнолог. ун-ту. Вип. 13 , том 4. Мелітополь, 2013. ― С. 11―20.

Рапопорт И.А. Генетическая дискретность и механизм мутаций / И.А. Рапопорт. ― В кн.: Химический мутагенез и проблемы селекции, М., "Наука", 1991, С. 3―61.

Шинкаренко В.Ф. Основи теорії еволюції електромеханічних систем / В.Ф. Шинкаренко. ― К.: Наукова думка, 2002. ― 288 с.

Шинкаренко В.Ф. Теория и практика управляемой эволюции на уровне произвольных Видов электромеханических преобразователей энергии / В.Ф. Шинкаренко, В.В. Котлярова // Праці Тавр. держ. агротехнолог. ун.-ту. Вип. 2, том 1, 2012. ― С. 3 ― 14.

Shynkarenko V.F. Evolutionary Experiments in Genetic Electromechanics / V.F. Shinkarenko, I.A.Shvedchikova, V.V. Kotlyarova // 13 th Anniversary International scientific Conference «Unitech’13», 22 ― 23 November 2013. Gabrovo, Bulgaria. Vol. III, 2013. ― P.p. 289 ― 294.

Шинкаренко В.Ф. Уровни представления знаний и классы решаемых задач в технологии генетического предвидения // Електротехніка і електромеханіка, 2009. ― № 6. ― С. 31―36.

Shynkarenko V. Genetic Foresight in Science and Technology: from Genetic Code to innovative Project / V. Shynkarenko // 10th Anniversary International scientific Conference «Unitech’10». 19 ― 20 November 2010. Gabrovo, Bulgaria.Vol.III/ P.p. 297-302.

Шинкаренко В.Ф. Генетическое предвидение как системная основа в стратегии управления инновационным развитием технических систем / В.Ф. Шинкаренко // Праці Тавр. держ. агротехнолог. ун.-ту. Вип. 11, том 4, 2011. ― С. 3 ― 19.

Кузнецов Ю.Н., Морфологический синтез станков и их механизмов. Монография. / Ю.Н. Кузнецов, Ж.А. Хаймуйела Герра, Т.О. Хаймуйела. ― К.: ООО «Гнозис», 2012. ― 416 с.

Кузнецов Ю.Н. Генетический поход к эволюции развития цангових патронов / Ю.Н. Кузнецов, П.М. Неделчева. ― Матеріали міжнар. наук.-техн. конф. «Динаміка, надійність і довговічність механічних і біомеханічних систем та елементів їх конструкцій». 8-11 вересня, 2009 р., м. Севастополь: СевНТУ. ― Севастополь, 2009. ― С. 182―186.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-06-24

Номер

Розділ

Вивчення історії техніки